Group

Thời Gian Hoạt Động Hằng Ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:00 & 19:30 & 22:15
Tống Kim
13:00 & 23:00
Thiên Tử
21:00
Liên Đấu
18:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 20:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Quả Hoàng Kim
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30 & 22:15
Tống Kim
13:00 & 21:00 & 23:00
Liên Đấu
18:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 22:00
Vận Tiêu Bang Hội
22:00 -> 22:40

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Nhặt Quả Huy Hoàng
20:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:00 & 19:30 & 22:15
Tống Kim
13:00 & 21:00 & 23:00
Liên Đấu
18:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 20:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Nhặt Quả Huy Hoàng
12:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30 & 22:15
Tống Kim
13:00 & 21:00 & 23:00
Liên Đấu
18:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 20:00
Vận Tiêu Bang Hội
22:00 -> 22:40

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:00 & 19:30 & 22:15
Tống Kim
13:00 & 21:00 & 23:00
Công Thành Chiến
20:30
Liên Đấu
18:00 & 22:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 20:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Nhặt Quả Huy Hoàng
12:00 & 20:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30 & 22:15
Tống Kim
11:00 & 13:00 15:00 & 17:00 21:00 & 23:00
Liên Đấu
18:00 & 22:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 20:00
Vận Tiêu Bang Hội
22:00 -> 22:40

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
10:00 & 14:00 16:00 & 18:00 & 22:00
Boss Đại Hoàng Kim
12:00 & 19:30 & 22:15
Tống Kim
11:00 & 13:00 15:00 & 17:00 21:00 & 23:00
Liên Đấu
18:00 & 22:00
Viêm Đế
14:25 & 16:25 18:25 & 20:25 & 22:25
Vận Tiêu Cá Nhân
12:00 -> 20:00
BOSS Độc Cô
20:00

 

Cẩm Nang

Trang chủ / Cẩm Nang