Group

Thời Gian Hoạt Động Hằng Ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
Giờ Chẳn
Phong Lăng Độ Đặc Biệt
22:00
Nhặt Hạt Huy Hoàng
20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
12:00 & 19:30
Thiên Tử
21:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
Giờ Chẳn
Phong Lăng Độ Đặc Biệt
22:00
Nhặt Trống Bang Hội
20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
12:00 & 19:30
Tống Kim
21:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
Giờ Chẳn
Phong Lăng Độ Đặc Biệt
22:00
Nhặt Hạt Huy Hoàng
20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
12:00 & 19:30
Tống Kim
21:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
Giờ Chẳn
Phong Lăng Độ Đặc Biệt
22:00
Nhặt Trống Bang Hội
20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
12:00 & 19:30
Tống Kim
21:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
Giờ Chẳn
Phong Lăng Độ Đặc Biệt
22:00
Nhặt Hạt Huy Hoàng
20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
12:00 & 19:30
Công Thành Chiến
20:30
Tống Kim
21:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
Giờ Chẳn
Phong Lăng Độ Đặc Biệt
22:00
Nhặt Trống Bang Hội
20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
12:00 & 19:30
Tống Kim
21:00

 

Dã Tẩu
Cả ngày
Vượt Ải
Giờ Lẻ
Phong Lăng Độ
Giờ Chẳn
Phong Lăng Độ Đặc Biệt
22:00
Đấu Trường Anh Hùng
20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim
12:00 & 19:30
Tống Kim
21:00